ระบุ api-key (ใช้แทน username) และ api-secret (ใช้แทน password) จากนั้นให้กดที่ปุ่ม "Try it"

Language
Authorization
Basic
base64
:
Click Try It! to start a request and see the response here!