ทำการยืนยันว่า PIN ที่ได้รับจากเบอร์ปลายทางนั้นตรงกันกับ PIN ที่ทาง ThaibulkSMS ส่งให้

Language
Click Try It! to start a request and see the response here!